V??????? ?????????? ??????????? ?????? ????

TOPIC ID: 1758

hoanggiamobile

Active member
V??????? ?????????? ??????????? ?????? ???? - đ?̛? ???̉? ??̀ ??̂ ??̀?? ??̣?ℎ ??̃?

??????? ?????????????? 1 ?ℎ??̂́? “ SIÊU HIẾM “ đ?̃ ??? ??̛̉ ??̣?? ??̀?ℎ ???̣?? ????̣̂? ??̛̀? đ?̛?̛̣? ???? ?????̂? ℎ?̣̂? ??̛́? đ?̂̀? đ?̉ ???̂́? ??̛̀, ?ℎ?̉ ??̛̉ ℎ?̛̃? ??? đ?̂̀? ℎ?̂̀? ?ℎ?̛ ?? đ??, ??? đ?́? ??̂̃? ?????̂?, đ?̂̀?? ℎ?̂̀ ?ℎ?̛ ??̛́?.

?????? ???̂? ???̂̃? đ?̀? ???̂́? ??̂́ ?? ??́? >>> https://www.watchprozine.com/vacher...onstantin-historiques-toledo-1951/6396868/14/

?ℎ?̛?̛?? ℎ??̣̂? : ???ℎ???? ??????????
??̂́ ℎ??̣̂? : 86300/000?-9826
???̂́? ??̛́ : ?ℎ?̣? ??̃
???? : ???? ???? – ??̀?? ??̂̀??
??? / ??̛̃ : ???
??̛ ?ℎ?̂́ ??́? : ?????????
??́?ℎ ?ℎ?̛?̛́? : 36.47 ? 43.06 ??
?ℎ?̛́? ??̆?? : ???̛̀ , ?ℎ?́? , ???̂?
??̂? đ?? ??̆̀?? : ??̂? ?? ??́ ??̂́?
??̀?ℎ ???̣?? : đ?̃ ??? ??̛̉ ??̣?? ???? ??? 2016
?ℎ??? ??́?ℎ : ???? ???̣??, ??̣?ℎ ??̃?
??̛̣ ???̛̃ ??́? : 40ℎ
?ℎ?̂́? ???̣̂? ??̉ : ??̀?? ℎ?̂̀?? ?ℎ?̂́?
?ℎ?̣? ??̛?̛́? : 30?
________________________


Condition: Likenew
Material: Vàng hồng
Size: 40mm
Date: 2016
Accessories: Fullset
Origin: Thuỵ sĩ
Status: Sẵn
Market Price: 39.700$
My Price: 18.900$


A7D8C321-6FB8-481E-B86D-40F1A664913D.jpeg
89E7BE3C-94E1-4C0F-8460-03D356860998.jpeg
688F21FC-FF12-4465-ACF9-D6DDBE019361.jpeg
09B5ECAA-9226-4D0C-9171-54DECAF9F6CE.jpeg
ABF9CC98-3777-45AF-806D-B21F570F850B.jpeg
4E163302-833D-4A3F-A1D5-F0B19D0A3134.jpeg
E5B58EB7-CEBF-4CA6-A711-6A9F0B06B781.jpeg
 
Last edited: