Chopard luc quattro 161926-5001

TOPIC ID: 1757

hoanggiamobile

Active member
• ??????? ??? ??????? ??̆̀?? ??̀?? ??̂̀?? ??? ??̀ ??̣̂? ??̂̃? đ? ??̂̉ đ??̂̉? ???̛?? đ?̣̆? ???̣̂?. ??̂? ??̛?̛́? ??̣̆? ??̂́ ??̣? ???? ??̂́, ??̣̂ ??̉ ??́ đ?̛?̛̀?? ??́?? ?? ?? ??̀? ???́?? ???̛́? ??? ??????? ??.0?-?, ??̣̂? ??̣̂ ??́? ???? ?? ?????, ??̣̆? ??̀ ??̛̣? ??̀ ???? ??̉?, ???̛?? ??́ ???̉ ??̆?? ??̛̣ ???̛̃ ??̆?? ??̛?̛̣?? ????? ? ???̀? ???̛̀ ??̂?? ????̣̂ ??????? ???????. ??̂̃? đ? ??̀? ???̂?? ???̉ đ?̛?̛̣? ???? ???̛́?? ???̣̂? ??????????? ??̀ ??̀? ???? ???? ???̣̂? ?????̧?? ?? ? ???̀?? ???? ???́.
• ????̂́? đ?̂̀?? ??̂̀ ???̀?? ??? ??? ???? ??̂̀ ??? ??̀ ??̀?? ???̀ ???̂́? ???̉ ??̂? ??? ???̛̉ ??̀? ??̂̀?, ???̉? ??́? ??̀ ??̂́? ???̂́? ??̀ ??̂? ??? ???̛̣? ??̂́ ??̀? đ?̣? ??̛? ???̂? ?̉?? ????̂̀? ??̂̀?


Condition: Likenew
Material: Vàng hồng
Size: 43 mm
Date: 2020
Accessories: Fullbox
Origin: Thuỵ sĩ
Status: Sẵn
Market Price: 24.900
My Price: 13.200


77605895-2C4E-444A-990C-5CF11965A02F.jpeg
A1474053-2DCE-4EA5-BF65-7947806BFC07.jpeg
2D7F5B58-0DE5-48E7-A549-D23C8BB3BF6B.jpeg
C0572E1E-D870-4E97-AD7C-7991A6CB928C.jpeg
4754BB83-693B-42D2-9368-183ED3E0C2B0.jpeg
A5391D20-A85E-4B00-979F-63C956EF787E.jpeg
 
Last edited by a moderator: